Recrutare

Recrutare

A N U N Ţ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două  funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Oltenița, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv până la 27 mai 2020 și vor cuprinde  în mod obligatoriu:

  a) formularul de înscriere;

  b) curriculum vitae, modelul comun european;

  c) copia actului de identitate;

  d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

  g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

    Copiile actelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la lit.c care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail secretariat.primariaoltenita@gmail.com.   

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Condiții de înscriere și participare:

– condițiile generale prevăzute la art.465(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ :

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

   k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 – condiții specifice:

    – pentru  – ”consilier clasa I,  grad profesional principal” în cadrul  Direcției Administrație publică locală – Compartimentul Relații publice, Registratură, Secretariat:

        – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

         – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 5 ani;

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

1) raspunde de comunicarea din oficiu, prin afişare la avizierul instituţiei si pe pagina de internet proprie, precum si de asigurarea consultarii la sediul institutiei, în spatii special destinate acestui scop,  a următoarele informaţii de interes public:

    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

    f) programele şi strategiile proprii;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

2) intocmeste si da publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi dat publicitatii cel tarziu in luna aprilie a anului urmator prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a si pe site-ul propriu.

-pentru – ”consilier clasa I,  grad profesional principal” în cadrul  Direcției  Urbanism – Compartiment Avizare, Dezvoltare urbană;

        – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

        – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 5 ani;

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

     1. Intocmeste referate de necesitate pentru achizitiile lucrarilor de investitii publice;

     2. Rezolva corespondenta repartizata;

     3. Participa la intocmirea listei de investitii anexa la bugetul local;

     4. Intocmeste procese verbale de predare-primire amplasamente pentru lucrarile de investitii publice ce

         urmeaza a se executa si ordinele de incepere pentru acestea ;

     5. Intocmeste refetate de necesitate pentru achizitii servicii ( diriginte de santier,elaborare documentatii

         tehnice,etc) pentru investiile publice;

     6. Intocmeste rapoarte de specialitate privind organizarea receptiilor la terminarea lucrarilor si receptii finale pentru lucrarile publice, participa la acestea in functie de dispozitia primita;

     7. Participa la comisii ca reprezentant al primariei;

     8.Verifica in teren respectarea disciplinei in amenajarea teritoriului, urbanism si constructii, in baza reclamatiilor si sesizarilor;

      9. Urmareste obtinerea avizelor si acordurilor pentru investitiile publice;

     10. Participa la activitatea de achizitii publice ;

     11. Elaboreaza situatii privind stadiul investiilor publice;

     12. Propune initierea unor lucrari de investitii pentru domeniul public/privat  al municipiului; 

     13. Monitorizeaza realizarea documentatiilor tehnice pentru investitii ;

     14.Verifica corespondenta indicatorilor din documentatiile tehnico-economice cu cerintele temei de

         proiectare ;

 15.Monitorizeaza respectarea tehnologiei  de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in documentatiile

     tehnice ;

     16. Verifica situatiile de lucrari pentru investiile primariei;

     17.Participa la intocmirea cartii tehnice impreuna cu dirigintele de santier pentru lucrarile e investitii ale

Primariei.

Concursul va consta în:

– proba scrisă care se va desfășura la data de 09.VI.2020, ora 10,00 – la sediul organizatorului, pe baza următoarei bibliografii:  

– pentru  – ”consilier clasa I,  grad profesional principal” în cadrul  Direcției Administrație publică locală – Compartimentul Relații publice, Registratură, Secretariat:

 1. Constituția României;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 4.  H.G.R. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12001   544 10 201   0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 5. H.G.R. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;  

-pentru – ”consilier clasa I,  grad profesional principal” în cadrul  Direcției  Urbanism – Compartiment Avizare, Dezvoltare urbană;

1.Constituția României;

2.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrãrilor de construcții, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

4. Hotãrârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 5. Hotarare  nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrãrilor de construcții si instalații aferente acestora,  republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

– interviul  se va desfășura conform art.56(1) din H.G.R.nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse umane – tel. 0242515770, email secretariat.primariaoltenita@gmail.com, persoană de contact – Postelnicu Larisa, Șef serviciu R.u.             

                     Întocmit,

                              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

   Bd. Republicii nr. 40, mun. Oltenița                                   tel: 0242.515.770, 515169, 0722.256.115

   jud. Călărași,  cod poștal: RO-915400                                 fax: 0242.515.087       

  secretariat.primariaoltenita@gmail.com                             website: www.primariaoltenita.ro                  

Serviciul Resurse umane

Nr. 9759/26.05.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

anunță:

                        În conformitate cu prevederile art.27 alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe perioada stării de alertă, se suspendă organizarea concursurilor de recrutare organizate pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 • ”consilier clasa I,  grad profesional principal” în cadrul  Direcției Administrație publică locală – Compartimentul Relații publice, Registratură, Secretariat – un post;
 •  ”consilier clasa I,  grad profesional principal” în cadrul  Direcției  Urbanism – Compartiment Avizare, Dezvoltare urbană –un post.

               Reluarea procedurii de organizăre și desfășurare a  concursurilor suspendate se va efectua conform H.G.R. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici după încetarea stării de alertă.

P R I M A R,

ȚONE PETRE

                                                                                                       Șef Serviciu R.u.

                                                                                                   Postelnicu Larisa

                          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

  Bd. Republicii nr. 40, mun. Oltenița                                    tel: 0242.515.770, 515169, 0722.256.115

   jud. Călărași,  cod poștal: RO-915400                                 fax: 0242.515.087        

  secretariat.primariaoltenita@gmail.com                              website: www.primariaoltenita.ro                  

Serviciul Resurse umane

Nr. 18415/2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

anunță:

                        În conformitate cu prevederile Legii nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează interdicția de  organizare a concursurilor de recrutare  pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.

               Reluarea procedurii de organizare și desfășurare a  concursurilor suspendate se va efectua astfel:

 • dosarele de concurs se vor depune până la data de 28 septembrie;
 •  proba scrisă  se va desfășura la data de 09.X.2020, ora 10,00 – la sediul organizatorului;
 • interviul  se va desfășura conform art.56(1) din H.G.R.nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse umane – tel. 0242515770, email secretariat.primariaoltenita@gmail.com, persoană de contact – Postelnicu Larisa, Șef serviciu R.u.              

P R I M A R,

ȚONE PETRE

                                                                                                       Întocmit,

                                                                                                         Postelnicu Larisa                                                                                                 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.282/29.IV.2020

                      Nr. 18787din 30.IX.2020

Proces-verbal de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa

               Având în vedere prevederile art.40(1) lit.”a” şi ale art.50 din H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarea publici , modificată şi completată, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale dosarelor de înscriere:

 • pentru funcția publică vacantă ”consilier grad profesional principal” din cadrul Direcției Administrație publică locală – Compartimentul Relații publice, Registratură, Secretariat:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelo   Motivul respingerii dosarului 
1. Nr. dosar 8881/13.05.2020 ADMIS
 • pentru funcția publică vacantă ”consilier grad profesional principal” din cadrul Direcției Urbanism– Compartimentul Avizare, Dezvoltare urbană:
 •  
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului 
1. Nr. dosar 8686/11.05.2020 ADMIS

               Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06 octombrie 2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Olteniţa.

             Afişat astăzi, 30 septembrie 2020, ora 16.00, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa și pe pagina de internet a instituției.

                                                                                                                                                 Secretar al comisiei,

                                                                                                                                                 Larisa POSTELNICU

Document pentru afișare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.282/29.IV.2020

 Nr. 19636/09.X.2020

Proces verbal de afişare a rezultatelor probei scrise la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului   Olteniţa, în data de 09.X.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele     şi prenumele candidaţilor Funcţia publică   Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Nr. dosar 8881/13.05.2020 consilier  grad preofesional principal  Absent Respins
2. Nr. dosar 8686/11.05.2020 consilier  grad preofesional principal 51.00 Admis
 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de cf. art.56(2) HGR nr.611/2008, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
 • Afişat astăzi, 9.X.2020, ora13.00, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa.

                                                                                                                                                            Secretar,

                                                                                                                                                     Larisa POSTELNICU

Document pentru afișare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA

Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.282/29.IV.2020

 Nr. 19671/09.X.2020

Proces verbal de afişare a rezultatelor finale

la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante în aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița, în data de 06.X.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale ale examenului :

NNr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Funcția publica Punctaj probă scrisă Punctaj  interviu Punctaj final Rezultatul final
11. Nr. dosar 8881/13.05.2020 consilier  grad preofesional principal Absent Respins
2 Nr. dosar 8686/11.05.2020 consilier  grad preofesional principal 51.00 97.66 148,66 Admis
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
 • Afişat astăzi, 9.X.2020, ora 16.30, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa.

                                                                                                                                           Secretar,

                                                                                                                                          Larisa POSTELNICU

Comments are disabled.

Skip to content