PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI

27.11.2018

Proiecte de hotarari supuse aprobării pentru sedinţa ordinara din data de: 23.08.2018

 

ORDINE DE ZI 

 – şedinţa ordinara din data de 27.11.2018

-27 NOIEMBRIE  2018, ORA 16.00, Sala 1 –

 

-Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2019 si a estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022;
-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
-Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate,inclusiv indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul de amenajari exterioare in zona limitrofa investitiei “Locuinţe pentru tineri destinate inchirierii”in judeţul Calarasi,municipiul Oltenita, b-dul 1 Decembrie 1918,nr. 26- 30, bloc B5;
-Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate,inclusiv indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii “Extindere reţea de canalizare in zona nord si in zona sud a oraşului Oltenita,judeţul Calarasi”;
-Proiect de hotarare privind aprobarea co-finantarii obiectivului de investitii “Extindere reţea de canalizare in zona Nord si in zona de Sud a oraşului Oltenita, judeţul Calarasi”;
-Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică a doua terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in municipiul Oltenita, str. Gheorghe Lazar nr.15 si str.Digului nr.l08,cu destinatia construire locuinţa;
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita;
-Proiect de hotarare privind radierea/constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Oltenita, a unor constructii situate in municipiul Oltenita,str.Traian nr.l6(fost nr.20, incinta Cantinei de Ajutor Social);
-Proiect de hotarare privind aprobarea contractului-cadru de administrare a bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Olteniţa
-Proiect de hotarare privind aprobarea contractului-cadru de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Olteniţa si atribuirea directa a acestuia către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
-Proiect de hotarare privind transformarea unei funcţii vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Olteniţa;
-Proiect de hotarare pentru aprobarea declasificarii unui document clasificat “secret” emis de Consiliul local al municipiului Oltenita, judeţul Călăraşi;
-Proiect de hotarare privind completarea obiectului de activitate al Clubului Sportiv municipal Oltenita cu ramura sport oina
-Diverse.
– p.v. 23.10.2018