PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

26.04.2018

Proiecte de hotarari supuse aprobării pentru sedinţa ordinara din data de: 26.04.2018

 

ORDINE DE ZI 

 – şedinţa ordinara din data de 26.04.2018 –

-26 APRILIE 2018, ORA 16.00, Sala 1 –

 

-Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2017
-Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului local la 31.03.2018
-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru
locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune din blocul Sahia II. sc. B, sc.C, situat in municipiul Oltenita,b-dul Tineretului nr.93-103
-Proiect de hotarare pentru stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se inscriu in contractele de locatiune pentru apartamentele construite in municipiul Oltenita,prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe (bloc Sahia II, sc.B si sc. C, bloc G 40)
-Proiect de hotarare privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale, in vederea demolării imobilului”magazie de lemne”,situat in str.Mihai Eminescu, nr. 17- incinta Scolii Gimnaziale “Alexandru D.Ghica”Oltenita si extinderea, pe terenul ramas liber dupa demolare, a terenului de sport al scolii.
-Proiect de hotarare privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale, in vederea schimbării destinatiei unei constructii apartinand proprietatii publice a municipiului Oltenita, situata in str.Argeşului nr.12, si aflata in administrarea Scolii Gimnaziale ”prof.Lucian Pavel” Oltenita
-Proiect de hotarare privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale, in vederea schimbării destinatiei a doua constructii apartinand proprietatii publice a municipiului Oltenita, situate in str. Razboieni nr. 7si nr.9 si aflate in administrarea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, pentruobiectivul de investitii “Reţea de alimentare cu apa aferenta investitiei Locuinţe pentru tineri destinate inchirierii, judeţul Calarasi, municipiul Oltenita, b-dul 1 Decembrie, nr.26, bloc B 5”
-Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii “Reţea de canalizare menajera aferenta investitiei Locuinţe pentru tineri destinate inchirierii, judeţul Calarasi, municipiul Oltenita. b-dul 1 decembrie nr.26, bloc B 5”
-Proiect de hotarare privind închirierea prin licitatie publica a unor spatii apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in comuna Sohatu,judeţul Calarasi
-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a numărului de personal al SU Termourban SRL Oltenita
-Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Olteniţa
-Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa
-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului
Oltenita pentru participarea,cu rol consultativ, la lucrările comisiilor pe domenii de asistenta medicala ce se constituie in cadrul C.A.S. Calarasi
-Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada mai-iunie 2018
-Diverse.
-p.v.29.03.2018