PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

30.03.2017

Proiecte de hotarari supuse aprobării pentru sedinţa ordinara din data de: 30.03.2017

 

-Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget general al municipiului Oltenita peanul 2017 si a estimărilor peanii 2018, 2019, 2020,
-Proiect de hotarare privindaprobarea unor documente necesare achiziţionăriide energie
electrica decătre municipiul Oltenita, incalitate de consumator eligibil.
-Proiect de hotarare privindtrecerea unui teren din domeniul public in domeniulprivat al
municipiului Olteniţa.
-Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la HCL nr. 128/27.10,2016, privind stabilirea chiriei pe anul 2017, pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe.
-Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea nr,27/24.03.2005 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind modificarea H.C.L. nr.51/2001 insusirea listei terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului,construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc Sahia II,sc.C,etaj ,ap.l, către d-na Ionescu Florentina, titulara contractului de închiriere.
-Proiect de hotarare privind aprobarea preluării de la SC Ecosal Servicii Oltenita SRL, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţa a construcţiei ’’magazie” situata in municipiul Oltenita UTR 81,tarlaua 124, in vederea amenajarii unui adapost pentru câinii fara stapan aflaţi pe rata teritoriala a municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren- in suprafaţa de 5.000,oo mp, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita, str.dr.Lucian Popescu nr.2.
-Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de locatiune a unei locuinţe ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii către S.C. MC SERVICE S.R.L. a sumei de 29.022 lei, reprezentând contravaloarea terenului in suprafaţa de 324,35 mp, situat in Oltenita, str. Intrarea Calarasi nr.l.
-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,in suprafaţa de 1.279 mp., situat in municipiul Olteniţa,b-dul 1 Decembrie nr.37A.
-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,in suprafaţa de 1.000 mp., situat in municipiul Olteniţa,str.dr.Lucian Popescu, nr.2, lotul nr.l.
-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Oltenita in consiliile de administraţie ale liceelor tehnologice din municipiul Oltenita.
-Diverse
pv. 06.01.2017
pv. 26.01.2017
pv. 31.01.2017