Examen de promovare

Examen de promovare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

A N U NȚ Ă

       examen de promovare în grad profesional la sediul său

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art 65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționrilor publici(r2), modificată și completată.

 

1.Probele stabilite pentru examen sunt:

selecția dosarelor de înscriere (04.IV -10.IV.2018);

– proba scrisă – 16.IV.2018;

– interviul – cf.prev.art.56(1) și (2) al H.G.R. Nr.611/2008;

2.Condițiile de desfășurare a examenului:

data până la care se pot depune dosarele de inscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunțului la avizierul Primăriei municipiului Oltenița, respectiv 04.IV.2018;

– data, ora și locul organizării probelor: proba scrisa (16.IV.2018 – ora 10:00) și interviul – cf.art.56(1) și (2) al H.G.R.nr.611/2008;  ambele probe se vor susține la sediul Primariei  municipiului Oltenița;

3.Bibliografie comună pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut:

– Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), modificată și completată;

– Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici (r), modificată și completată;

– Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, (r), modificată și completată;

– Constituția României, republicată.

4.Bibliografie pentru promovarea în functia publica ”polițist local cl.III, grad profesional principal” în cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii – Direcția Poliție locală:

– Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, (r), cu modificările şi completările ulterioare;

– Regulamentul de  organizare şi funcţionare al poliţiei locale aprobat prin H.C.L 8/26.II.2015;

– O.G.  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informații de interes public – cu modificările și completările ulterioare.

5.Bibliografie pentru promovarea în functia publica ”consilier, grad profesional superior” în cadrul Compartimentului Stabilire, Constatare, Control – Direcția Impozite și taxe locale:
– Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare;

– H.G. nr.1/2016- privind Normele de aplicare a Legii nr.227/2015- privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015- privind Codul de Procedură Fiscală;

–  Legea 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informații de interes public – cu modificările și completările ulterioare.

6.Condițiile de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2), cu modificările și completările ulterioare:

– să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

– să fi obținut cel putin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

PRIMAR ,

Petre ȚONE

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.