Evidenta Persoanelor

Evidenta Persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Oltenita

CONDUCEREA:

Sef serviciu Evidenta Persoanelor: Dodu Ion

PROGRAM DE LUCRU

Luni-Miercuri: 8:30 – 13:00
Joi: 8:30 – 18:30
Vineri: 8:30 – 13:00

CONTACT

Adresa: Strada Argeşului Nr. 109-111
(in incinta Politiei Oltenita)
Mun. Oltenita, Jud. Calarasi
e-mailspclep_oltenita@yahoo.com
Telefoane: 0242 510 054

 

 

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLTENIŢA

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei  pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date :www.evidentapersoanelor.ro

DOCUMENTATIE
rELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
rELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
rELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
rELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
rELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
rDOVADA ADRESEI DE DOMICILIU
rÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
rELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
rELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
rSCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR
rCONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE
rTAXA DE TIMBRU