Concursului de recrutare

Concursului de recrutare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcției publice vacante ”consilier  grad profesional superior” în cadrul Direcției Administrație publică locală – Compartimentul Registru agricol.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Oltenița, în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial – partea a III-a, respectiv până la 5 decembrie 2018 și vor cuprinde  în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile actelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la lit.c care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail secretariat.primariaoltenita@gmail.com.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Condiții de înscriere și participare:

– condițiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, (r2) modificată și completată:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

condiții specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul agricultură, medicină veterinară;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

 

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

Completeaza si tine la zi  Registrul  agricol tip III si tip IV evidenta primara unitara in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei  cu domiciliul in localitate si la societatile agricole, terenurile agricole detinute sub orice forma precum si a modului de utilizare  a  acestora,  identificarea pe tarlale si parcele, evidenta efectivelor de  animale, utilajele  si instalatiile  agricole,  mijloacele de transport,  constructiile  gospodaresti,  in format electronic.

Opereaza  orice modificare, in evidenta agricola a suprafetelor de teren, ca urmare a  actelor notariale, a hotaririlor instantelor judecatoresti, a hotaririlor comisiei   judetene de fond funciar sau a altor acte doveditoare;

Participa la sedintele de lucru ale comisiei pentru stabilirea dreptului de  proprietate privata asupra terenurilor, constituita in baza Legii 18/1991 cu modificarile si completarile  ulterioare si asigura lucrarile de secretariat ale Comisiei;

Inregistreaza si tine evidenta contractelor de arenda.

Tine evidenta anexelor prin care s-a constituit sau reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor in baza prevederilor Legii nr.18/1991 cu completarile si modificarile ulterioare;

Comunica catre DITL, suprafetele de teren agricol, precum si modificarile ce intervin , in vederea stabilirii impozitului pe terenul agricol.

 

Concursul va consta în:

proba scrisă care se va desfășura la data de 17.XII.2018, ora 10,00 – la sediul organizatorului, pe baza următoarei bibliografii:

  

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici (r), cu modificările și completările ulterioare;
 3. Constituția României, republicată.
 4. Legea nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007,cu modificările și completările ulterioare.

 1. O.G.. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

7.H.G.R. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;

 1. Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea <LLNK 12017     0110GZ41   0 16>Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2015-2019.

interviul  se va desfășura conform art.56(1) din H.G.R.nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată.

 

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse umane – tel. 0242515770, email secretariat.primariaoltenita@gmail.com, persoană de contact – Postelnicu Larisa, Șef serviciu R.u.

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.

Skip to content