ANUNT ANGAJARI

ANUNT ANGAJARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, vacante:

– 1 post “inspector de specialitate II S“– Compartiment Stabilire, Constatare, Control al Direcţiei Impozite și taxe locale;

–studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Științe administrative, specializarea Administrație publică;

– deținător al Certificatului E.C.D.L. Complet

– vechime în specialitatea studiilor  –  minimum 1 an;

– 1 post“referent IA“– Compartiment Registru agricol al Direcției Administrație  publică locală –  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor  –  minimum 7 ani;

 (1) Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 (2) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (2) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 2 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere –19 martie 2018;
 2. b) proba scrisă/proba practică – 26 martie 2018, ora 09,00 la sediul organizatorului;
 3. c) interviul – la cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Bibliografia

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante

– pentru  postul “inspector de specialitate II S“– Compartiment Stabilire, Constatare, Control al Direcţiei Impozite și taxe locale:

 1. Legea nr..227/2015- privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. G. nr.1/2016- privind Normele de aplicare a Legii nr.227/2015- privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 207/2015- privind Codul de Procedura Fiscala Legea 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,(r), cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informatii de interes public – cu modificarile si completarile ulterioare.

– pentru postul “referent IA“– Compartiment Registru agricol al Direcției Administrație  publică locală:

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,(r) cu modificarile si completarile ulterioare, art.36, art.38-52, Cap. IV art.73-76;
 3. Ordonanta nr. 28/2008 a Guvernului Romaniei privind Registrul Agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Hotărȃrea nr.218/2015 a Guvernului Romaniei privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
 5. Ordin Nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017, comun al Ministerul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional De Statistică, Agenţia Naţională De Cadastru Şi Publicitate Imobiliară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară Şi Pentru Siguranţa Alimentelor, pentru aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

6.Legea nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;

Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs – 15 martie 2018, ora 16.00.

            Concursul se va desfășura la data de 26 martie 2018, ora 9,00 – la sediul organizatorului.

             Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse umane – telefon 0242.515.770, persoană de contact Postelnicu Larisa.

 

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.