ANGAJARI – SPAS

ANGAJARI – SPAS

       A N U N Ţ

Consiliul Local Olteniţa-Serviciul Public Asistenţă Socială Olteniţa cu sediul in mun.Olteniţa,bd.Republicii,nr.39,bl.R,sc.C,parter, judeţul Călăraşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante, astfel :

– Compartimentul Cantina de Ajutor Social – 1 post – administrator II ;

– Compartimentul Asistenţă Socială – 1 post – referent II ;

a)Dosarele de înscriere se vor depune la sediul S.P.A.S. Olteniţa până la data de 05.01.2018.

b)Selecţia dosarelor va avea loc în perioada 08.01 – 09.01.2018 la sediul S.P.A.S. Olteniţa.

c)Proba scrisă va avea loc la data de 18.01.2018, orele 10.00 la sediul Cantinei de Ajutor Social din municipiul Olteniţa,str.Traian,nr.16, judeţul Calarasi.

d)Proba interviu va avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Condiţii de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale  de execuţie vacante:

– Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

– Condiţii specifice :

  1. a) pentru postul de administrator II :

1) studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

2) vechime în munca : minim 5 ani;

3) apartenența la etnia romă – dovedită cu o adeverință eliberată de o organizație legal constituită a romilor;

-pentru postul de referent II :

1) studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

2) vechime în munca : minim 5 ani;

3) cursuri de calificare/perfecţionare cu certificat de absolvire– Operator introducere, validare si prelucrare date.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

  1. adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care sa contina în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

7.curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie :

  1. Legea asistenței sociale nr.292/2011;
  2. Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Ordinul nr.2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

5.Hotărarea Guvernului României nr.500/2011 privind registrul general de evidență a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare;

6.Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

  1. Hotărarea Guvernului României nr.18 / 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetătenilor români aparținând minoritătii rome pentru perioada 2015-2020.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  Serviciului Public Asistenţa Socială Olteniţa situat in mun.Olteniţa, bd.Republicii, nr.39, bl.R, sc.C, parter, telefon 0242 / 515659.

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.